slo m   eng m
search
p.p. 1628, 1001 Ljubljana
051 813 633 | 031 510 898
 • Misel 1

  Without translation, I would be limited to the borders of my own country.

  Italo Calvino

 • Misel 2

  El original no es fiel a la traducción.

  Jorge Luis Borges

 • Misel 4

  Prevajanje je tudi neke vrste darežljivost do soljudi.

  Aleš Berger

Na ustanovnem občnem zboru Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije dne 1. 7. 2014 v Ljubljani so člani društva, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije imenovani za sodne tolmače, sprejeli

ETIČNI KODEKS SEKCIJE SODNIH TOLMAČEV
DRUŠTVA PREVAJALCEV IN TOLMAČEV SLOVENIJE

Kodeks temelji na etičnem kodeksu Evropskega združenja pravnih tolmačev in prevajalcev (EULITA), sprejetem 6. aprila 2013 na generalni skupščini te organizacije v Londonu.

Etični kodeks sodnih tolmačev temelji neposredno na načelih, ki so opredeljena v:

 • Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, sprejeti decembra 1948 (1.–11. člen).
 • Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sprejeti novembra 1950 (5. in 6. člen).
 • Listini EU o temeljnih pravicah (2000/C, 364/01: 20. in 21. člen naslova III, 47.–50. člen naslova VI).
 • Direktivi 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih.
 • Sodni tolmači imajo ključno vlogo pri zagotavljanju enakopravnosti državljanov v sodnih postopkih.

Člani Sekcije sodnih tolmačev sprejemamo ta etični kodeks in se zavezujemo, da bomo spoštovali njegove določbe.

 

Opredelitev izrazov

Sodni tolmač

Sodni tolmač je zapriseženi prevajalec in tolmač, ki je imenovan z odločbo Ministrstva za pravosodje ter usposobljen za tolmačenje govorjene in prevajanje pisne besede.

Konsekutivno tolmačenje

Tolmač govorca tolmači šele, ko je ta prenehal govoriti. Tolmač si s tehniko zapisovanja lahko olajša prenos daljšega govora v ciljni jezik.

Simultano tolmačenje

Tolmač prenese sporočilo izvirnega jezika v ciljni jezik med tem, ko govorec izvirnega jezika govori. Ta način se največkrat uporablja na konferencah.

Šepetano tolmačenje

Simultano tolmačenje brez uporabe tolmaške kabine, ki se lahko učinkovito izvaja za največ tri osebe.

Tolmačeje na pogled

Uporablja se za ad hoc ustni prevod dokumentov. Besedilo izvirnega jezika se ustno prevede v ciljni jezik, kot da bi šlo za pisni prevod v ciljni jezik.

Medkulturna usposobljenost

Poznavanje in razumevanje kulturnih dejavnikov, kot so vedenjske navade in običaji, kretnje, ton, vrednote, vloge in ustanove, pa tudi jezikovnih razlik in podobnosti.

Strokovna usposobljenost

Sodni tolmač uporabi izbrano tehniko tolmačenja (konsekutivno, simultano ali šepetano tolmačenje oziroma prevod na vpogled) tako, da zagotovi optimalno medkulturno komunikacijo v danem pravnem okolju.

Sodni tolmač ne sme prevzeti naročila, za katerega ni dovolj (jezikovno ali vsebinsko) usposobljen ali ga ne more ustrezno izpolniti (npr. zaradi pomanjkanja časa za pripravo).

Sodni tolmač si mora prizadevati, da vzdržuje in izboljšuje svoje tolmaške in prevajalske veščine in znanja.

Točnost

Sporočilo izhodiščnega jezika je treba zvesto prenesti v ciljni jezik ter pri tem ohraniti vse elemente izvirnega sporočila, hkrati pa upoštevati sintaktične in semantične vzorce ciljnega jezika.

Napake, obotavljanja in ponavljanja je treba prenesti v ciljni jezik.

Če tolmač ne razume govorca, mora zahtevati pojasnilo, na primer zaradi slabe akustike ali dvoumnosti izjave. Tolmač mora prav tako opozoriti na morebitno napako, zagrešeno pri tolmačenju, in jo čim prej popraviti.

Ovire pri zagotavljanju kakovosti

Sodni tolmač mora sodišče ali drugo ustanovo opozoriti na okoliščine ali pogoje, ki vplivajo na kakovost njegovega dela, kot so utrujenost, slaba slišnost ali vidljivost, neustrezno poznavanje specializirane terminologije ali nezadostno razumevanje dialekta. Zavrniti mora naročilo, ki ga ne more izpolniti na strokovno sprejemljivi ravni.

Nepristranskost

Sodni tolmač mora ostati nevtralen in ohraniti videz nepristranskosti tako, da se izogiba neprimernim stikom bodisi s pričami, obtoženci in njihovimi družinami ali s pripadniki pravnih poklicev.

Sodni tolmač mora sodišču ali drugi ustanovi takoj razkriti vsak morebitni konflikt interesov.

Zaupnost

Sodni tolmač je zavezan najstrožji tajnosti. Ne sme razkriti nobene informacije, ki jo izve med prevajanjem ali tolmačenjem oziroma pripravo nanj za potrebe pravosodja.

Sodni tolmač ne sme imeti nobenih osebnih ali finančnih koristi od informacij, ki jih izve med prevajanjem ali tolmačenjem oziroma pripravo nanj za potrebe pravosodja.

Protokol in vedenje

Sodni tolmač se mora do sodišča in drugih ustanov vesti spoštljivo in mora svoje naloge opravljati kar se da nemoteče.

Sodni tolmač mora govoriti v isti osebi kot govorec izhodiščnega jezika. Če želi govoriti v svojem imenu, mora to jasno nakazati z uporabo tretje osebe ednine (npr.: „Tolmač želi pojasnilo …“).

Sodni tolmač ne sme dajati nasvetov strankam ali sicer opravljati nalog, ki niso del naročila.

Solidarnost in kolegialnost

Sodni tolmač mora biti do svojih kolegov spoštljiv, kolegialen in solidaren.

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana

051 813 633

031 510 898

Osnovni podatki

 • davčna številka: 42621526
 • matična številka: 4067983000
 • transakcijski račun, odprt pri banki Intesa Sanpaolo:
  SI56 1010 0005 3561 455
 • BIC/SWIFT koda banke: BAKOSI2X
 • Splošni pogoji poslovanja